28 marca 2022

EDUKACJA

Kurs j. polskiego

Bezpłatny kurs języka polskiego. Kurs trwał będzie trzy miesiące, a lektoraty odbywać się będą trzy razy w tygodniu po dwie godziny w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu. Zajęcia już od 11 kwietnia. Zapisy i informacje odbywają się w Punkcie Rejestracji Uchodźców w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, osobiście: ul. Mickiewicza 7, lub telefonicznie: 15 8181209 w godzinach 9.00 – 13.00, od poniedziałku do piątku. Informacja udzielana jest w j. ukraińskim.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Uczniowie zainteresowani przyjęciem do szkoły na terenie miasta razem z rodzicem/opiekunem prawnym powinni zgłosić się do szkoły obwodowej (w zależności od miejsca zamieszkania – obwody szkół wykazane w załączeniu). W razie braku miejsca w danejklasie szkoły obwodowej organ prowadzącym tj. Prezydent Miasta Tarnobrzega wskaże inną szkołę podstawową posiadającą wolne miejsca i mogące przyjąć danego ucznia.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich przedszkoli

Dzieci z Ukrainy w wieku przedszkolnym (3-6 lat)są przyjmowane do przedszkoli publicznych oraz obejmowane opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do przedszkola jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie grupy odbywa się na podstawie ukończonych lat.

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

  • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
  • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
  • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Obwody szkoły podstawowe.pdf